ZHANG Wen-xiang, PEI Xiang-jun, ZHANG Xiao-chao, WU Xue-min, XIAO Wei-yang, QIN Liang, ZHU Jin-yu. 2024: Erratum to: Influence law of modified glutinous rice-based materials on gravel soil reinforcement and water erosion process. Journal of Mountain Science, 21(2): 718-718. DOI: 10.1007/s11629-023-8410-1
Citation: ZHANG Wen-xiang, PEI Xiang-jun, ZHANG Xiao-chao, WU Xue-min, XIAO Wei-yang, QIN Liang, ZHU Jin-yu. 2024: Erratum to: Influence law of modified glutinous rice-based materials on gravel soil reinforcement and water erosion process. Journal of Mountain Science, 21(2): 718-718. DOI: 10.1007/s11629-023-8410-1

Erratum to: Influence law of modified glutinous rice-based materials on gravel soil reinforcement and water erosion process

 • loading

Catalog

  Turn off MathJax
  Article Contents

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return