column
Evaluation of rainfall threshold models for debris flow initiation in the Jiangjia Gully, Yunnan Province, China
YANG Hongjuan, ZHANG Shaojie, HU Kaiheng, WEI Fangqiang, LIU Yanhui
2024, 21(6): 1799-1813. DOI: 10.1007/s11629-023-8507-6
Abstract FullText HTML PDF
Advances in ice avalanches on the Tibetan Plateau
TANG Minggao, LI Guang, ZHAO Huanle, XU Qiang, WU Guangjian, YANG Wei, GUO Daojing
2024, 21(6): 1814-1829. DOI: 10.1007/s11629-023-8530-7
Abstract FullText HTML PDF
Failure evaluation and control factor analysis of slope block instability along traffic corridor in Southeastern Tibet
LIU Changqing, BAO Han, LAN Hengxing, YAN Changgen, LI Changbo, LIU Shijie
2024, 21(6): 1830-1848. DOI: 10.1007/s11629-023-8484-9
Abstract FullText HTML PDF
Distribution law and susceptibility of geohazards across a gradient belt of the Western Sichuan Plateau
LI Tianbin, WANG Jianfeng, HE Chaoyang, MENG Lubo, LI Chaofei, MA Junjie, WEI Daqiang
2024, 21(6): 1849-1867. DOI: 10.1007/s11629-023-8290-4
Abstract FullText HTML PDF
Numerical investigation of hydro-morphodynamic characteristics of a cascading failure of landslide dams
ZHONG Qiming, CHEN Lingchun, MEI Shengyao, SHAN Yibo, WU Hao, ZHAO Kunpeng
2024, 21(6): 1868-1885. DOI: 10.1007/s11629-023-8411-0
Abstract FullText HTML PDF
Particle size spatial distribution in landslide dams
ZHANG Jingyi, ZHANG Jianmin
2024, 21(6): 1886-1903. DOI: 10.1007/s11629-023-8414-x
Abstract FullText HTML PDF
Discharge evolution law of debris flow based on a sharp bend physical modeling test
LU Ming, SUN Hao, LIU Jinfeng, HUSSAIN Abrar, SHANG Yuqi, FU Hang
2024, 21(6): 1904-1915. DOI: 10.1007/s11629-023-8434-6
Abstract FullText HTML PDF
Integrated hazard assessment of rockfall incidents in the Cap Aokas Cliff Region
LADJEL Zohra, ZAHRI Farid, HADJI Riheb, HAMED Younes, ZIGHMI Karim, BENMARCE Kaddour
2024, 21(6): 1916-1929. DOI: 10.1007/s11629-024-8685-x
Abstract FullText HTML PDF
Dynamic-based model for calculating the boulder impact force in debris flow
YANG Chaoping, ZHANG Shaojie, YIN Yueping, YANG Hongjuan, WEI Fangqiang
2024, 21(6): 1930-1940. DOI: 10.1007/s11629-023-8441-7
Abstract FullText HTML PDF
Classifying moisture sources associated with snowfall in the mountains of Lesotho
MARINAKI Alexi M., FITCHETT Jennifer M.
2024, 21(6): 1941-1953. DOI: 10.1007/s11629-023-8509-4
Abstract FullText HTML PDF
Freeze-thaw cycles and associated geomorphology in a post-glacial environment: current glacial, paraglacial, periglacial and proglacial scenarios at Pico de Orizaba volcano, Mexico
SOTO Víctor, WELSH R. Carlos M., YOSHIKAWA Kenji, DELGADO GRANADOS Hugo
2024, 21(6): 1954-1977. DOI: 10.1007/s11629-024-8662-4
Abstract FullText HTML PDF
Sedimentological evidence of climate-tectonic interaction in the upper Satluj catchment of NW Himalaya
JOSHI Moulishree, JALAL Poonam
2024, 21(6): 1978-1991. DOI: 10.1007/s11629-023-8371-4
Abstract FullText HTML PDF
Surface air temperature change in the Wuyi Mountains, southeast China
QIN Yihui, WEI Yuxing, LU Jiayi, MAO Jiahui, CHEN Xingwei, GAO Lu, CHEN Ying, LIU Meibing, DENG Haijun
2024, 21(6): 1992-2004. DOI: 10.1007/s11629-023-8558-8
Abstract FullText HTML PDF
Spatiotemporal changes in sunshine duration and its influential factors in Chongqing, China from 1961 to 2020
LI Jun, XIA Hongxuan, JIANG Jinge, XU Weifeng, WEN Di, XU Junfeng
2024, 21(6): 2005-2024. DOI: 10.1007/s11629-023-8439-1
Abstract FullText HTML PDF
Spatial pattern recognition for near-surface high temperature increases in mountain areas using MODIS and SRTM DEM
WANG Yanxia, YANG Lisha, HUANG Xiaoyuan, ZHOU Ruliang
2024, 21(6): 2025-2042. DOI: 10.1007/s11629-023-8447-1
Abstract FullText HTML PDF
Erosion control of Chinese loess using polymer SH and ryegrass
YING Chunye, LI Lanxing, MAKEEN Gehad Mohamed Hossam, LIU Yabin
2024, 21(6): 2043-2058. DOI: 10.1007/s11629-024-8616-x
Abstract FullText HTML PDF
Spatio-temporal evolution and topographic gradient effect of land use and ecosystem service value in the Lhasa River Basin
ZHOU Jianwei, FENG Bin, WU Hua, XU Tong, CHEN Linna, ZHAO Xinyong, GUO Qiyun, LI Jiatong, ZHANG Chenguang, ZHU Kangcheng, KONG Yuzhong
2024, 21(6): 2059-2074. DOI: 10.1007/s11629-023-8570-z
Abstract FullText HTML PDF
Impact of wetting-drying cycles and acidic conditions on the soil aggregate stability of yellow-brown soil
XIA Zhenyao, NI Yuanzhen, LIU Deyu, WANG Di, XIAO Hai
2024, 21(6): 2075-2090. DOI: 10.1007/s11629-023-8264-6
Abstract FullText HTML PDF
A modified smoothed particle hydrodynamics method considering residual stress for simulating failure and its application in layered rock mass
XIA Chengzhi, SHI Zhenming, KOU Huanjia
2024, 21(6): 2091-2112. DOI: 10.1007/s11629-023-8362-5
Abstract FullText HTML PDF
Dynamic impact properties of deep sandstone under thermal-hydraulic-mechanical coupling loads
CAO Chunhui, DING Haonan, ZOU Baoping
2024, 21(6): 2113-2129. DOI: 10.1007/s11629-023-8559-7
Abstract FullText HTML PDF
Optimized air-ground data fusion method for mine slope modeling
LIU Dan, HUANG Man, TAO Zhigang, HONG Chenjie, WU Yuewei, FAN En, YANG Fei
2024, 21(6): 2130-2139. DOI: 10.1007/s11629-023-8300-6
Abstract FullText HTML PDF
Unconfined compressive strength and failure behaviour of completely weathered granite from a fault zone
DU Shaohua, MA Jinyin, MA Liyao, ZHAO Yaqian
2024, 21(6): 2140-2158. DOI: 10.1007/s11629-024-8698-5
Abstract FullText HTML PDF