column
Is the Cape Stone Forest in Shantou City formed by wave erosion? A comparison of the pedestal rocks on the coasts and the mountains of Queshi in eastern Guangdong, China
CHEN Min, WANG Wei
2024, 21(5): 1447-1463. DOI: 10.1007/s11629-023-8525-4
Abstract FullText HTML PDF
Geomorphological responses of rivers to active tectonics along the Karahayıt Fault, Western Türkiye
TOPAL Savaş
2024, 21(5): 1464-1474. DOI: 10.1007/s11629-024-8649-1
Abstract FullText HTML PDF
Height-diameter models for King Boris fir (Abies borisii regis Mattf.) and Scots pine (Pinus sylvestris L.) in Olympus and Pieria Mountains, Greece
RAPTIS Dimitrios I., PAPADOPOULOU Dimitra, PSARRA Angeliki, FALLIAS Athanasios A., TSITSANIS Aristides G., KAZANA Vassiliki
2024, 21(5): 1475-1490. DOI: 10.1007/s11629-023-8285-1
Abstract FullText HTML PDF
Numerical simulation of flow field deposition and erosion characteristics around bridge-road transition section
ZHANG Kai, WANG Zhenghui, WANG Tao, TIAN Jianjin, ZHANG Hailong, LIU Yonghe
2024, 21(5): 1491-1508. DOI: 10.1007/s11629-023-8492-9
Abstract FullText HTML PDF
Evaluation of soil loss severity and ecological restoration approach for sustainable agriculture in the Hindu Kush, Karakoram and Himalaya region
ASHRAF Arshad, AHMAD Imran
2024, 21(5): 1509-1521. DOI: 10.1007/s11629-023-8385-y
Abstract FullText HTML PDF
Quantifying the impact of earthquakes and geological factors on spatial heterogeneity of debris-flow prone areas: A case study in the Hengduan Mountains
HU Xudong, SHEN Yitong, HU Kaiheng, XU Wennian, LIU Daxiang, HE Songtang, GAO Jiazhen, WEI Li, LIU Shuang
2024, 21(5): 1522-1533. DOI: 10.1007/s11629-023-8320-2
Abstract FullText HTML PDF
GIS-based prediction method of shallow landslides induced by heavy rainfall in large mountainous areas
LUO Xiaoxiong, LI Congjiang, ZHOU Jiawen
2024, 21(5): 1534-1548. DOI: 10.1007/s11629-023-8535-2
Abstract FullText HTML PDF
Rainfall-triggered waste dump instability analysis based on surface 3D deformation in physical model test
LI Hanlin, JIN Xiaoguang, HE Jie, XUE Yunchuan, YANG Zhongping
2024, 21(5): 1549-1563. DOI: 10.1007/s11629-023-8560-1
Abstract FullText HTML PDF
Spatial distribution of shallow landslides caused by Typhoon Lekima in 2019 in Zhejiang Province, China
CUI Yulong, YANG Liu, XU Chong, ZHENG Jun
2024, 21(5): 1564-1580. DOI: 10.1007/s11629-023-8377-y
Abstract FullText HTML PDF
Dynamic response of buildings under debris flow impact
LIU Huan, FAN Xiaoyi, TIAN Shujun, DENG Xin
2024, 21(5): 1581-1597. DOI: 10.1007/s11629-023-8572-x
Abstract FullText HTML PDF
Socio-scientific quantification of the comprehensive benefits of debris flow mitigation measures for villages in western Sichuan, China
DENG Ting, XU Pei, LI Ming, LU Yafeng, WANG Yukuan, LI Zhengyang, SHRAVAN Kumar Ghimire
2024, 21(5): 1598-1612. DOI: 10.1007/s11629-023-8397-7
Abstract FullText HTML PDF
Linguistic landscape and its impacts on place-making in mountain destination: A case of Mogan Mountain Town of Huzhou City, China
LI Chenyan, LU Song, LONG Cheng, ZHU Jiaheng
2024, 21(5): 1613-1629. DOI: 10.1007/s11629-022-7762-2
Abstract FullText HTML PDF
Post-disaster spatial reconstruction from the perspective of a rural settlement niche in the upper reaches of the Minjiang River
LIU Yanguo, WANG Li, ZOU Qiang, LI Jingji, LU Yafeng, LI Lin, XU Binni, WANG Lihui
2024, 21(5): 1630-1646. DOI: 10.1007/s11629-023-8306-0
Abstract FullText HTML PDF
Delineation of urban growth boundary based on FLUS model under the perspective of land use evaluation in hilly mountainous areas
ZHANG Yunping, LIN Jianping, HUANG Yimin, CHEN Zebin, ZHU Chenhui, YUAN Hao
2024, 21(5): 1647-1662. DOI: 10.1007/s11629-023-8499-2
Abstract FullText HTML PDF
Unraveling engineering disturbance effects on deformation in red-bed mudstone railway cuttings: incorporating crack-facilitated moisture diffusion
HUANG Kang, DAI Zhangjun, YAN Chengzeng, YAO Junkai, CHI Zecheng, CHEN Shanxiong
2024, 21(5): 1663-1682. DOI: 10.1007/s11629-023-8561-0
Abstract FullText HTML PDF
Crack mechanism of ground fissures in loess layer of Fenwei Basin, China
LI Cong, LU Quanzhong, WANG Feiyong, LUO Wenchao, XU Qiang
2024, 21(5): 1683-1696. DOI: 10.1007/s11629-023-8514-7
Abstract FullText HTML PDF
Time-dependent behavior and permeability evolution of limestone under hydro-mechanical coupling
WANG Zhilong, ZENG Zhengqiang, LYU Cheng, WANG Mingnian, HU Xiongyu, DONG Yucang
2024, 21(5): 1697-1714. DOI: 10.1007/s11629-023-8270-8
Abstract FullText HTML PDF
Deformation characteristics and damage ontologies of soft and hard composite rock masses under impact loading
LI Jinhua, ZHANG Tianyu, WU Baolin, SU Peili, YANG Yang, WANG Pan
2024, 21(5): 1715-1727. DOI: 10.1007/s11629-023-8348-3
Abstract FullText HTML PDF
Mechanical properties and energy evolution of Beishan shallow-layer granite under different unloading paths
WANG Chuanle, LI Erbing, ZHANG Dengke, HAN Yang, LU Hui, HE Kang, DU Guangyin
2024, 21(5): 1728-1744. DOI: 10.1007/s11629-023-8591-7
Abstract FullText HTML PDF
Machine learning solution for regional landslide susceptibility based on fault zone division strategy
WANG Yunhao, WANG Luqi, LIU Songlin, SUN Weixin, LIU Pengfei, ZHU Lin, YANG Wenyu, GUO Tong
2024, 21(5): 1745-1760. DOI: 10.1007/s11629-023-8202-7
Abstract FullText HTML PDF
Performance of composite foundations with different load transfer platforms and substratum stiffness over silty clay
ZHANG Shuming, LIU Yan, YUAN Shengyang, LIU Xianfeng, JIANG Guanlu, LIU Junyan
2024, 21(5): 1761-1774. DOI: 10.1007/s11629-023-8489-4
Abstract FullText HTML PDF
Optimal mining sequence for coal faces under a bedding slope: insight from landslide prevention
LI Qingmiao, ZHAO Jianjun, LI Zhichao, DENG Jie, ZUO Jing, LAI Qiyi
2024, 21(5): 1775-1798. DOI: 10.1007/s11629-023-8460-4
Abstract FullText HTML PDF