column
Climate change indirectly enhances sandstorm prevention services by altering ecosystem patterns on the Qinghai-Tibet Plateau
MENG Nan, YANG Yan-zheng, ZHENG Hua, LI Ruo-nan
2021, 18(7): 1711-1724. DOI: 10.1007/s11629-020-6526-0
Abstract FullText HTML PDF
Assessment of ecological importance of the Qinghai-Tibet Plateau based on ecosystem service flows
LIN Zi-yan, XIAO Yi, OUYANG Zhi-yun
2021, 18(7): 1725-1736. DOI: 10.1007/s11629-020-6448-x
Abstract FullText HTML PDF
Lake water storage change estimation and its linkage with terrestrial water storage change in the northeastern Tibetan Plateau
LI Ya-wei, WANG Yu-zhe, XU Min, KANG Shi-chang
2021, 18(7): 1737-1747. DOI: 10.1007/s11629-020-6474-8
Abstract FullText HTML PDF
Carbon storage of the forest and its spatial pattern in Tibet, China
JIA Long-yu, WANG Gen-xu, LUO Ji, RAN Fei, LI Wei, ZHOU Jun, YANG Dan-li, SHI Wen-bo, XU Qian, ZHU Kun, YANG Yang
2021, 18(7): 1748-1761. DOI: 10.1007/s11629-020-6520-6
Abstract FullText HTML PDF
Vegetation cover of the lahar valley on the Sarychev Peak volcano (Matua Isl., Middle Kuril Islands) after the Eruption in 2009: current state and features of succession processes
ROMANYUK Fedor A., KORDYUKOV Alexander V.
2021, 18(7): 1762-1777. DOI: 10.1007/s11629-020-6437-0
Abstract FullText HTML PDF
Does forest restoration influence soil infiltrability? A case study in the restored woodland of Sierra de Ávila (Central Spain)
MONGIL-MANSO Jorge, NAVARRO-HEVIA Joaquín, SAN MARTÍN Roberto
2021, 18(7): 1778-1793. DOI: 10.1007/s11629-020-6636-8
Abstract FullText HTML PDF
Estimation of mountain block recharge on the northern Tianshan Mountains using numerical modeling
PING Jian-hua, ZHU Ya-qiang, MEI Xue-mei, LENG Wei, LI Sheng, ZHAO Ji-chang
2021, 18(7): 1794-1810. DOI: 10.1007/s11629-020-6589-y
Abstract FullText HTML PDF
Variations in rare earth elements with environmental factors in lake surface sediments from 17 lakes in western China
DU Ding-ding, CHEN Liu-qin, BAI Yong-hui, HU Hai-ping
2021, 18(7): 1811-1822. DOI: 10.1007/s11629-020-6040-4
Abstract FullText HTML PDF
Impact of anthropogenic activities on vegetation dynamics in a reservoir area: model establishment and a case study of Longkaikou Reservoir in China
YANG Wei, PEI Jun, CAI Yan-peng, YI Yu-jun
2021, 18(7): 1823-1836. DOI: 10.1007/s11629-019-5911-z
Abstract FullText HTML PDF
Leaf thickness and elevation explain naturalized alien species richness in a tropical mountain forest: A case study from Mount Gede-Pangrango National Park, Indonesia
JUNAEDI Decky Indrawan, HIDAYAT Imawan Wahyu, EFENDI Muhammad, MUTAQIEN Zaenal, ZUHRI Musyarofah, NASUTION Taufikurrahman, KURNIAWATI Fitri, SURYA Muhammad Imam, ISMAINI Lily, HANDAYANI Aisyah, ROZAK Andes Hamuraby
2021, 18(7): 1837-1846. DOI: 10.1007/s11629-020-6068-5
Abstract FullText HTML PDF
Assessing the invasion risk of botanical garden's exotic threatened collections to adjacent mountain forests: A case study of Cibodas Botanical Garden
JUNAEDI Decky Indrawan, PUTRI Dwinda Mariska, KURNIAWAN Vandra
2021, 18(7): 1847-1855. DOI: 10.1007/s11629-020-6550-0
Abstract FullText HTML PDF
Plant studies in Himachal Pradesh, Western Himalaya: a systematic review
BARGALI Himanshu, MATHELA Manisha, SHARMA Rupali, Sharma Monika, YAMING Dani, KUMAR Amit
2021, 18(7): 1856-1873. DOI: 10.1007/s11629-020-6401-z
Abstract FullText HTML PDF
Impact failure models and application condition of trees in debris-flow hazard mitigation
JIN Ke, CHEN Jian-gang, CHEN Xiao-qing, ZHAO Wan-yu, SI Guang-wu, GONG Xing-long
2021, 18(7): 1874-1885. DOI: 10.1007/s11629-020-6510-8
Abstract FullText HTML PDF
Potential sediment sources identification of debris flows in the Jiangjia Gully, China
TIAN Xia-fei, LI Yong, TIAN Quan-yan
2021, 18(7): 1886-1901. DOI: 10.1007/s11629-019-5787-y
Abstract FullText HTML PDF
Changing mountain farmscapes: vulnerability and migration drivers in the Paute River watershed, Southern Ecuador
DONOSO Mario E., SARMIENTO Fausto O.
2021, 18(7): 1902-1919. DOI: 10.1007/s11629-020-6127-y
Abstract FullText HTML PDF
Deformation of the Zhangjiazhuang high-speed railway tunnel: an analysis of causal mechanisms using geomorphological surveys and D-InSAR monitoring
MENG Xing-min, QI Tian-jun, ZHAO Yan, DIJKSTRA Tom, SHI Wei, LUO Yin-fei, WU Yuan-zhao, SU Xiao-jun, ZHAO Fu-meng, MA Jin-hui, ZHANG Yi, CHEN Guan, CHEN Dong-xia, ZHANG Mao-sheng
2021, 18(7): 1920-1936. DOI: 10.1007/s11629-020-6493-5
Abstract FullText HTML PDF
Numerical simulation on the stability of rock slope based on an improved SPH Method
YU Shu-yang, REN Xu-hua, ZHANG Ji-xun, WANG Hai-jun, SUN Zhao-hua, ZHOU Yu
2021, 18(7): 1937-1950. DOI: 10.1007/s11629-021-6739-x
Abstract FullText HTML PDF
Investigation on creep behavior of warm frozen silty sand under thermo-mechanical coupling loads
ZHANG Feng, SHI Sheng, FENG De-cheng, CAI Lei-zhou
2021, 18(7): 1951-1965. DOI: 10.1007/s11629-020-6411-x
Abstract FullText HTML PDF
Creep characteristics and constitutive model for frozen mixed soils
SONG Bing-tang, LIU En-long, SHI Zhao-yun, WANG Pan, YU Qi-hao
2021, 18(7): 1966-1976. DOI: 10.1007/s11629-020-6463-y
Abstract FullText HTML PDF