column
An international program on Silk Road Disaster Risk Reduction-a Belt and Road initiative (2016-2020)
LEI Yu, CUI Peng, REGMI Amar Deep, MURRAY Virginia, PASUTO Alessandro, TITTI Giacomo, SHAFIQUE Muhammad, PRIYADARSHANA D.G. Tilak
2018, 15(7): 1383-1396. DOI: 10.1007/s11629-018-4842-4
Abstract FullText HTML PDF
Avalanche activity and characteristics of its triggering factors in the western Tianshan Mountains, China
HAO Jian-sheng, HUANG Fa-rong, LIU Yang, AMANAMBU Amobichukwu Chukwudi, LI Lan-hai
2018, 15(7): 1397-1411. DOI: 10.1007/s11629-018-4941-2
Abstract FullText HTML PDF
Earthquake-triggered landslides affecting a UNESCO Natural Site: the 2017 Jiuzhaigou earthquake in the World National Park, China
WANG Jiao, JIN Wen, CUI Yi-fei, ZHANG Wei-feng, WU Chun-hao, PASUTO Alessandro
2018, 15(7): 1412-1428. DOI: 10.1007/s11629-018-4823-7
Abstract FullText HTML PDF
The energy identity of mountainous areas: the example of Greece
KATSOULAKOS Nikolas M., KALIAMPAKOS Dimitris C.
2018, 15(7): 1429-1445. DOI: 10.1007/s11629-018-4830-8
Abstract FullText HTML PDF
Recreational value of glacier tourism resources: A travel cost analysis for Yulong Snow Mountain
YUAN Ling-ling, WANG Shi-jin
2018, 15(7): 1446-1459. DOI: 10.1007/s11629-017-4685-4
Abstract FullText HTML PDF
An improved Mahalanobis distance-based colour segmentation method for rural building recognition
XIE Jia-li, LI Yong-shu, CAI Guo-lin, WANG Feng, LI He-chao
2018, 15(7): 1460-1470. DOI: 10.1007/s11629-017-4669-4
Abstract FullText HTML PDF
Land use optimization for sustainable development of mountain regions of western Serbia
VULEVIĆ Tijana, TODOSIJEVIĆ Mirjana, DRAGOVIĆ Nada, ZLATIĆ Miodrag
2018, 15(7): 1471-1480. DOI: 10.1007/s11629-017-4777-1
Abstract FullText HTML PDF
A multiscale spatio-temporal framework to regionalize annual precipitation using k-means and self- organizing map technique
ROUSHANGAR Kiyoumars, ALIZADEH Farhad
2018, 15(7): 1481-1497. DOI: 10.1007/s11629-017-4684-5
Abstract FullText HTML PDF
Soil nutrients in relation to vertical roots distribution in the riparian zone of Three Gorges Reservoir, China
ZHONG Rong-hua, HU Jin-ming, BAO Yu-hai, WANG Fei, HE Xiu-bin
2018, 15(7): 1498-1509. DOI: 10.1007/s11629-017-4719-y
Abstract FullText HTML PDF
Estimation of mass elevation effect and its annual variation based on MODIS and NECP data in the Tibetan Plateau
HAN Fang, ZHANG Bai-ping, ZHAO Fang, GUO Bing, LIANG Tian
2018, 15(7): 1510-1519. DOI: 10.1007/s11629-018-4865-x
Abstract FullText HTML PDF
Organochlorine pesticides in soils from the Issyk-Kul region in the western Tian Shan Mountains, Kyrgyzstan: Implication for spatial distribution, source apportionment and ecological risk assessment
LI Qian-yu, WU Jing-lu, ZHAO Zhong-hua, Kadyrbek SAKIEV
2018, 15(7): 1520-1531. DOI: 10.1007/s11629-018-4963-9
Abstract FullText HTML PDF
Variable hydrological effects of herbs and shrubs in the arid northeastern Qinghai-Tibet Plateau, China
LIU Ya-bin, ZHANG Ying, FU Jiang-tao, YU Dong-mei, HU Xia-song, LI Xi-lai, QI Zhao-xin, LI Shu-xia
2018, 15(7): 1532-1545. DOI: 10.1007/s11629-017-4411-2
Abstract FullText HTML PDF
Effects of vegetation coverage and seasonal change on soil microbial biomass and community structure in the dry-hot valley region
WU Han, XIONG Dong-hong, XIAO Liang, ZHANG Su, YUAN Yong, SU Zheng-an, ZHANG Bao-jun, YANG Dan
2018, 15(7): 1546-1558. DOI: 10.1007/s11629-017-4650-2
Abstract FullText HTML PDF
Analytical expressions for determining the stability of cohesionless soil slope under generalized seismic conditions
SAHOO Pragyan Pradatta, SHUKLA Sanjay Kumar, MOHYEDDIN Alireza
2018, 15(7): 1559-1571. DOI: 10.1007/s11629-017-4780-6
Abstract FullText HTML PDF
Development of the nano-composite cement: Application in regulating grouting in complex ground conditions
WANG Sheng, WANG Jing-fei, YUAN Chao-peng, CHEN Li-yi, XU Shi-tong, GUO Kai-bin
2018, 15(7): 1572-1584. DOI: 10.1007/s11629-017-4729-9
Abstract FullText HTML PDF
Detection and treatment of water inflow in karst tunnel: A case study in Daba tunnel
LI Xiang-hui, ZHANG Qing-song, ZHANG Xiao, LAN Xiong-dong, DUAN Chong-hao, LIU Jian-guo
2018, 15(7): 1585-1596. DOI: 10.1007/s11629-018-4919-0
Abstract FullText HTML PDF
Effect of dry density on the liquefaction behaviour of Quaternary silt
ZHANG Chong-lei, JIANG Guan-lu, SU Li-jun, LIU Wei-ming, ZHOU Gong-dan
2018, 15(7): 1597-1614. DOI: 10.1007/s11629-018-4930-5
Abstract FullText HTML PDF