column
Two-dimensional numerical model for debris flows in the Jiangjia Gully, Yunnan Province
PENG Hong, ZHAO Yanxin, CUI Peng, ZHANG Wanshun, CHEN Xuejiao, CHEN Xiaoqing
2011, 8(6): 757-766. DOI: 10.1007/s11629-011-2043-5
Abstract FullText HTML PDF
Phytogeographic and syntaxonomic diversity of high mountain vegetation in Dinaric Alps (Western Balkan, SE Europe)
REDZIC Sulejman
2011, 8(6): 767-786. DOI: 10.1007/s11629-011-2047-1
Abstract FullText HTML PDF
Net primary productivity and species diversity of herbaceous vegetation in banj-oak (Quercus leucotrichophora A. Camus) forest in Kumaun Himalaya, India
JOSHI Mukesh, RAWAT Y. S.
2011, 8(6): 787-793. DOI: 10.1007/s11629-011-2154-z
Abstract FullText HTML PDF
Diurnal variation in relative photosynthetic performance of marestail (Hippuris vulgaris Linn.) Across a water temperature gradient using PAM fluorometry in Jiuzhaigou National Nature Reserve, Sichuan Province, China
GAO Linan, TANG Ya, BOSSARD Carla, WANG Yan, HAN Zhiguo
2011, 8(6): 794-807. DOI: 10.1007/s11629-011-2215-3
Abstract FullText HTML PDF
Effect of altitude and latitude on surface air temperature across the Qinghai-Tibet Plateau
WANG Keli, SUN Jia, CHENG Guodong, JIANG Hao
2011, 8(6): 808-816. DOI: 10.1007/s11629-011-1090-2
Abstract FullText HTML PDF
Plant communities and factors responsible for vegetation pattern in an alpine area of the northwestern Himalaya
RANA Man S., SAMANT S. S., RAWAT Y. S.
2011, 8(6): 817-826. DOI: 10.1007/s11629-011-2078-7
Abstract FullText HTML PDF
Variations of snow temperature and their influence on snow cover physical parameters in the Western Tianshan Mountains, China
CHEN Xia, WEI WenShou, LIU MingZhe, GU GuangQin
2011, 8(6): 827-837. DOI: 10.1007/s11629-011-1016-z
Abstract FullText HTML PDF
Dynamics of above- and below-ground biomass and C, N, P accumulation in the alpine steppe of Northern Tibet
LU Xuyang, YAN Yan, FAN Jihui, CAO Yingzi, WANG Xiaodan
2011, 8(6): 838-844. DOI: 10.1007/s11629-011-2182-8
Abstract FullText HTML PDF
Soil erosion control degree of the project of converting farmland to forest in mountainous areas at China's Southwest border: A case study in Mangshi, Yunnan Province
YANG Zisheng, HAN Huali, ZHAO Qiaogui
2011, 8(6): 845-854. DOI: 10.1007/s11629-011-2176-6
Abstract FullText HTML PDF
Ice surface-elevation change and velocity of Qingbingtan glacier No.72 in the Tomor region, Tianshan Mountains, central Asia
WANG Puyu, LI Zhongqin, LI Huilin, WANG Wenbin, WANG Feiteng
2011, 8(6): 855-864. DOI: 10.1007/s11629-011-1018-x
Abstract FullText HTML PDF
Vegetation dynamics and its relationship with climatic factors in the Changbai Mountain Natural Reserve
HOU Guanglei, ZHANG Hongyan, WANG Yeqiao
2011, 8(6): 865-875. DOI: 10.1007/s11629-011-2206-4
Abstract FullText HTML PDF
A Preliminary study on traditional level-trench method to prevent rill initiation in the Three Gorges region, China
YAN Dongchun, WEN Anbang, HE Xiubin, SHI Zhonglin, XIONG Donghong, LONG Yi
2011, 8(6): 876-881. DOI: 10.1007/s11629-011-2155-y
Abstract FullText HTML PDF
The glacier area changes in the Qangtang Plateau based on the multi-temporal grid method and its sensitivity to climate change
WANG Liping, XIE Zichu, WANG Xin, LIU Shiyin, DING Liangfu, SHANGGUAN Donghui
2011, 8(6): 882-893. DOI: 10.1007/s11629-011-1123-x
Abstract FullText HTML PDF