column
Monitoring glacier and supra-glacier lakes from space in Mt. Qomolangma region of the Himalayas on the Tibetan Plateau in China
YE Qinghua, ZHONG Zhenwei, KANG Shichang, Stein Alfred, WEI Qiufang, LIU Jingshi
2009, 6(3): 211-220. DOI: 10.1007/s11629-009-1016-4
Abstract FullText HTML PDF
Distribution of borehole temperature at four high-altitude alpine glaciers in Central Asia
LIU Yaping, HOU Shugui, WANG Yetang, SONG Linlin
2009, 6(3): 221-227. DOI: 10.1007/s11629-009-0254-9
Abstract FullText HTML PDF
Application of sediment traps in global change research in mountain lakes
KATTEL G. R.
2009, 6(3): 228-239. DOI: 10.1007/s11629-009-1051-1
Abstract FullText HTML PDF
Chemical Weathering of New Pyroclastic Deposits from Mt. Merapi (Java), Indonesia
Fiantis Dian, Nelson Malik, Van Ranst Eric, Shamshuddin Jusop, Qafoku Nikolla P.
2009, 6(3): 240-254. DOI: 10.1007/s11629-009-1041-3
Abstract FullText HTML PDF
Recent Climate Trends on the Northern Slopes of the Tianshan Mountains, Xinjiang, China
ZHANG Hongfeng, OUYANG Zhiyun, ZHENG Hua, WANG Xiaoke
2009, 6(3): 255-265. DOI: 10.1007/s11629-009-0236-y
Abstract FullText HTML PDF
Geomorphic Characteristics of Hillslope and Channelized Debris Flows: A Case Study in the Shitou Area of Central Taiwan
CHEN Jinn-Chyi, LIN Ching-Weei, WANG Lung-Chang
2009, 6(3): 266-273. DOI: 10.1007/s11629-009-0250-0
Abstract FullText HTML PDF
Spatial Distribution of Land Cover and Vegetation Activity along Topographic Gradient in an Arid River Valley, SW China
LIU Wen, XU Xianli, LUO Jiancheng, SHEN Zhanfeng, ZHONG Qiuhai
2009, 6(3): 274-285. DOI: 10.1007/s11629-009-0180-x
Abstract FullText HTML PDF
Ecological Footprint Dynamics of Yunnan, China
LU Ying, HE Daming, Buchanan Sam, LIU Jiang
2009, 6(3): 286-292. DOI: 10.1007/s11629-009-1002-x
Abstract FullText HTML PDF
Transpiration Rates of Carex Meyeriana in Relation to Micrometerological Factors in a Mountain Valley Wetland
XU Huifeng, JIN Yanming, DENG Wei, XU Kezhang, WANG Zhen
2009, 6(3): 293-298. DOI: 10.1007/s11629-009-1007-5
Abstract FullText HTML PDF
Adaptation Management of Mountain Tourism Service: The Case of the Source Regions of the Yangtze and Yellow River
FANG Yiping, QIN Dahe, DING Yongjian, YANG Jianping
2009, 6(3): 299-310. DOI: 10.1007/s11629-009-0202-8
Abstract FullText HTML PDF