Occurrence of microplastics in natural and farmland soil in the Qilian Mountains of the Northern Tibetan Plateau
KANG Qiangqiang, ZHANG Yulan, KANG Shichang, ZHANG Shengyin, LUO Xi, LI Longrui, WANG Zhaoqing, ZHANG Shuncun
2024, 21(7): 2159-2172. DOI: 10.1007/s11629-024-8689-6
Abstract FullText HTML PDF
Assessment of natural and anthropogenic impacts on terrestrial water storage in the Loess Plateau based on different types of GRACE/GRACE-FO solutions
ZHANG Cheng, CHEN Peng, ZHU Chengchang, LU Jierui, ZHANG Yuchen, YANG Xinyue, WU Mengyan
2024, 21(7): 2173-2192. DOI: 10.1007/s11629-024-8752-3
Abstract FullText HTML PDF
Dynamics of iron and aluminum storages in a subtropical forest headwater stream
YI Qiumeng, MA Diting, PENG Yan, ZHAO Zemin, YUAN Chaoxiang, YUAN Ji, NI Xiangyin, WU Fuzhong, YUE Kai, AN Nannan
2024, 21(7): 2193-2205. DOI: 10.1007/s11629-024-8634-8
Abstract FullText HTML PDF
Protective benefit of folded linear HDPE board sand fences along the Golmud-Korla Railway, China: Field observation and wind tunnel study
ZHANG Kai, TIAN Jianjin, WANG Zhenghui, ZHANG Hailong, ZHANG Xingxin
2024, 21(7): 2206-2219. DOI: 10.1007/s11629-023-8501-z
Abstract FullText HTML PDF
Infiltration, runoff, and slope stability behaviors of infinite slope with macropores based on an improved Green–Ampt model
LI Shanghui, WU Guoxiong, QUE Yun, JIANG Zhenliang, CHENG Gaoyun
2024, 21(7): 2220-2235. DOI: 10.1007/s11629-023-8078-6
Abstract FullText HTML PDF
From furnace up to freezer: Elevational patterns of plant diversity in Mount Palvar, a semi-arid Irano-Turanian mountain range of southwest Asia
GHORBANALIZADEH Atefeh, DOOSTMOHAMMADI Moslem
2024, 21(7): 2236-2248. DOI: 10.1007/s11629-023-8453-3
Abstract FullText HTML PDF
Modern pollen-vegetation relationships along altitudinal vegetation belts in the Leigong Mountain of southwestern China
LI Shuming, ZHAO Wenwei, WEI Lisi, REN Weihe, GU Qinran, WU Siqi, JI Yang, YANG Ziteng, ZHUANG Rui, CHEN Chunzhu
2024, 21(7): 2249-2262. DOI: 10.1007/s11629-024-8751-4
Abstract FullText HTML PDF
An agent-based model of agricultural land expansion in the mountain forest of Timor Island, Indonesia
PUJIONO Eko, SADONO Ronggo, IMRON Muhammad Ali, SUTOMO, JANUAR Hedi Indra, KUSWANDI Relawan, KURNIAWAN Hery, HADI Etik Erna Wati, SAPUTRA Muhammad Hadi, HIDAYAH Izhamil, HUMAIDA Nida, SUKMAWATI Jalma Giring, HADIYAN Yayan, NUGROHO Agung Wahyu, HANI Aditya
2024, 21(7): 2263-2282. DOI: 10.1007/s11629-023-8148-9
Abstract FullText HTML PDF
Regulation effect of the grille spacing of a funnel-type grating water–sediment separation structure on the debris flow performance
LI Shuai, GU Tianfeng, WANG Jiading, WANG Fei, LI Pu
2024, 21(7): 2283-2304. DOI: 10.1007/s11629-024-8604-1
Abstract FullText HTML PDF
Application of modified discontinuous deformation analysis to dynamic modelling of the Baige landslide in the Jinsha River
XIE Chenxi, DENG Jianhui, PENG Xinyan, YANG Zhongkang, ZHAO Siyuan, LI Hua
2024, 21(7): 2305-2319. DOI: 10.1007/s11629-023-8581-9
Abstract FullText HTML PDF
Using neural network modeling to improve the detection accuracy of land subsidence due to groundwater withdrawal
RAJABI Ali M., EDALAT Ali, ABOLGHASEMI Yasaman, KHODAPARAST Mahdi
2024, 21(7): 2320-2333. DOI: 10.1007/s11629-023-8470-2
Abstract FullText HTML PDF
Performance evaluation of laterite soil embankment stabilized with bottom ash, coir fiber, and lime
SANI Yunusa Hamdanu, EISAZADEH Amin
2024, 21(7): 2334-2351. DOI: 10.1007/s11629-023-8571-y
Abstract FullText HTML PDF
Protective effects of baffles with different positions, row spacings, heights on debris flow impact
SUN Xinpo, CHEN Min, BI Yuzhang, ZHENG Lu, CHE Chi, XU Ao, TIAN Zijian, JIANG Zheyuan
2024, 21(7): 2352-2367. DOI: 10.1007/s11629-024-8658-0
Abstract FullText HTML PDF
Effectiveness of hybrid ensemble machine learning models for landslide susceptibility analysis: Evidence from Shimla district of North-west Indian Himalayan region
SHARMA Aastha, SAJJAD Haroon, RAHAMAN Md Hibjur, SAHA Tamal Kanti, BHUYAN Nirsobha
2024, 21(7): 2368-2393. DOI: 10.1007/s11629-024-8651-7
Abstract FullText HTML PDF
Comprehending drivers of land use land cover change from 1999 to 2021 in the Pithoragarh District, Kumaon Himalaya, Uttarakhand, India
PHARTIYAL Mahika, SHARMA Sanjeev
2024, 21(7): 2394-2407. DOI: 10.1007/s11629-024-8630-z
Abstract FullText HTML PDF
Roof collapse mechanism of weak surrounding rock for deep-buried tunnels under high geostress conditions
ZHANG Qi, GUO Xiaokang, YAN Zhiguo, LEI Zhongdai, SHEN Yixin
2024, 21(7): 2408-2426. DOI: 10.1007/s11629-024-8650-8
Abstract FullText HTML PDF
Failure mechanism and safety control technology of a composite strata roadway in deep and soft rock masses: a case study
ZHAO Chengwei, ZHOU Hui, SUN Xiaoming, ZHANG Yong, MIAO Chengyu, WANG Jian
2024, 21(7): 2427-2444. DOI: 10.1007/s11629-024-8629-5
Abstract FullText HTML PDF
Stability analysis of tunnel face reinforced with face bolts
TIAN Chongming, JIANG Yin, YE Fei, OUYANG Aohui, HAN Xingbo, SONG Guifeng
2024, 21(7): 2445-2461. DOI: 10.1007/s11629-023-8400-3
Abstract FullText HTML PDF
Restraint effect of partition wall on the tunnel floor heave in layered rock mass
YANG Yunyun, HUANG Da, ZHONG Zhu, LIU Yang, PENG Jianbing
2024, 21(7): 2462-2479. DOI: 10.1007/s11629-024-8641-9
Abstract FullText HTML PDF
Surrounding rock pressure in the tunnel portal section through moraine under freeze-thaw action
CHEN Zhimin, LIU Baoli, LIU Yaohui, XU Jiangtao
2024, 21(7): 2480-2493. DOI: 10.1007/s11629-023-8412-z
Abstract FullText HTML PDF
Mechanical behavior of 2G NPR bolt anchored rock samples under static disturbance loading
WANG Jiong, JIANG Jian, WANG Siyu, CHANG Yiwen, LIU Peng, HE Manchao, CHENG Shuang
2024, 21(7): 2494-2516. DOI: 10.1007/s11629-023-8413-y
Abstract FullText HTML PDF